Het “Instituut Voor Turkse Studies Integratie En Onderzoek” wil op basis van wetenschappelijk onderzoek bijdragen aan de harmonieuze samenleving in België en de onderwijsachterstanden terugschroeven. De afgelopen jaren nam het aandeel leerlingen die thuis een andere taal spreken dan het Nederlands steeds toe. 48% van de leerlingen in Vlaanderen spreekt thuis een andere taal dan het Nederlands [1] . Diversiteit en meertaligheid zijn dus dagelijkse kost in Vlaanderen. Ook de onderwijsachterstand van leerlingen met een migratieachtergrond zijn helaas een dagelijks topic. De recente, niet zo fraaie PIRLS-resultaten wezen uit dat kinderen met een andere thuistaal dan het Nederlands 3 tot 7 maanden achterophinken qua leesvaardigheden [1] . Bij de 200 000 Belgen met een Turkse achtergrond zijn die achterstanden soms nog groter dan bij leerlingen met een andere etnische achtergrond [2, 3] . Als instituut voelen wij ons geroepen om verandering te brengen in deze trend. Waar streven we naar? Een gebalanceerde meertaligheid brengt niet alleen cognitieve, maar ook economische, professionele en sociaal-emotionele voordelen met zich mee [4, 5, 6] . Als Instituut Voor Turkse Studies Integratie En Onderzoek is het onze droom om ervoor te zorgen dat elke Turks- Nederlandstalige leerling die voordelen kan ervaren en inzetten in de maatschappij.
Hoe gaan we te werk? Onderzoek vormt de basis van onze aanpak. Op basis van wetenschappelijke evidentie zoeken we de beste manier om scholen, ouders en leerlingen te ondersteunen in de meertalige realiteit van vandaag. Om ons doel te bereiken, focussen we niet enkel op de taalvaardigheden, maar vertrekken we vanuit een integrale, holistische visie op leren. We werken aan allerlei verschillende schoolse vaardigheden van de kinderen en betrekken de context in ons verhaal. We staan niet enkel stil bij de cognitieve aspecten van leren, maar ook bij de emotionele en sociale. Die aanpak is niet alleen effectief [7, 8, 9], maar ook motiverend. Kinderen zijn van nature uit nieuwsgierig, maar verliezen hun intrinsieke motivatie soms omdat ze weinig succeservaringen opdoen. Die nieuwsgierigheid en intrinsieke motivatie zijn nochtans de motor om tot effectief leren te komen [10, 11, 12], onder meer omdat kinderen meer capaciteiten inzetten als ze echt willen leren. De holistische aanpak, in combinatie met de Turkse taal en cultuur geeft ons aanknopingspunten om de nieuwsgierigheid van de kinderen aan te wakkeren. Dat alles doen we met een bijzondere aandacht voor de meertalige persoon. Meertalig zijn betekent niet alleen meerdere talen spreken. In onze aanpak focussen we dus ook op alles wat met deze meertaligheid samenhangt, m.a.w. de talige maar ook culturele, emotionele en sociale aspecten die dat met zich meebrengt.
Meertaligheid wil niet zeggen dat we enkel aandacht besteden aan het Turks. Aangezien de kinderen in Vlaanderen wonen, naar school gaan en zullen werken, is komen tot een excellente taalvaardigheid Nederlands de manier om hen een succesvolle schoolloopbaan en later ook een succesvolle carrière te garanderen. Dat zegt ook onderwijsexpert Dirk Van Damme [13]. Het stimuleren van het Turks is slechts een middel om dat doel te bereiken. Er is namelijk veel wetenschappelijk bewijs dat een goede taalvaardigheid in de erfgoedtaal Turks, de basis vormt voor de talige competenties in het Nederlands [14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23]. Aangezien we werken op dezelfde ontwikkelingsdoelen als de kleuterklassen, zorgen we als instituut voor een extra vorm van leerbegeleiding zodat een transfer van competenties tussen het Turks en het Nederlands kan optreden. Op die manier willen we de onderwijsprestaties van de tweetalige kinderen verbeteren. Onze aanpak is schematisch voorgesteld in figuur 1.
Wat bieden we aan? Zoals beschreven hierboven, zetten we vooral in op de Turks-Nederlandstalige ontwikkeling van jonge kinderen om zo hun kansen in België te verhogen. Om dat doel te realiseren, willen we samenwerken met zo veel mogelijk instellingen en organisaties. Ook voor uw organisatie kunnen we iets betekenen. Hieronder staan verschillende van onze initiatieven opgesomd.
  • Onderwijsprojecten voor meertalige kinderen om hun Nederlands/Frans, Turks en andere schoolse vaardigheden te verbeteren;
  • Expertise en ondersteuning aan leerkrachten, scholen en andere organisaties omtrent meertaligheid;
  • Informatiemomenten voor ouders om hen te ondersteunen in de talige maar ook schoolse prestaties van hun meertalige kinderen;
  • Cursussen en trainingen om de emancipatie en integratie van de allochtonen in België te bevorderen;
  • Cursussen academisch Turks en workshops voor jongeren over heel Europa;
  • Een babbelclub Turks waarbij niet-moedertaalsprekers het Turks kunnen inoefenen;
  • Ondersteuning voor Turkse Erasmussstudenten en Turkse academische personeel die naar België komen.
  • Samenwerking met andere organisaties en verenigingen die soortgelijke doelen nastreven
Met al deze initiatieven willen wij de positieve aspecten van meertaligheid naar voren laten komen. Nu wordt meertaligheid vaak als een probleem gezien, terwijl het een realiteit is waarin we leven. Nu rest ons de uitdaging om van die realiteit een voordelige, krachtige leeromgeving te maken. ) Referenties [1] K. Denies, N. Bleukx, L. Pelgrims, J. Lage, K. Van Steertegem, J. Dockx, M. Vanbuel, H. Van Keer en K. Aesaert, „Leesvaardigheid in het vierde leerjaar in Vlaanderen,” KU Leuven-UGent, Leuven, 2023. [2] Centrum Agrarische Geschiedenis, „50 jaar migratie,” 2021. [Online]. Available: https://cagnet.be/page/kebab-migratie#:~:text=Vandaag%20wonen%20er%20nog%2040.000,van%20Turkse%20Verenigingen%20(UTV).. [Geopend 23 mei 2023]. [3] M. H. Messer, P. Leseman, A. Mayo en J. Boom, Verbal short-term memory and vocabulary development in monolingual Dutch en bilingual Turkish-Dutch preschoolers, Utrecht University, 2010. [4] O. Ağırdağ, «The long-term effects of bilingualism on children of immigration: student bilingualism and future earnings,» International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, cilt 17, no. 4, pp. 449-464, 2013. [5] R. Barac, E. Bialystok, D. C. Castro en M. Sanchez, „The cognitive development of young dual language learners: a critical review,” Early Childhood Research Quarterly, vol. 29, nr. 4, pp. 699-714, 2014. [6] European Commission, „Over het meertaligheidsbeleid,” [Online]. Available: https://education.ec.europa.eu/nl/focus-topics/improving-quality/multilingualism/about-multilingualism-policy. [Geopend 23 mei 2023]. [7] O. Ağırdağ, «Exploring bilingualism in a monolingual school system: insights from Turkish and native students from Belgian schools,» British Journal of Sociology of Education, cilt 31, no. 3, pp. 307-321, 2010. [8] G. Driessen, «De bestrijding van onderwijsachterstanden: Een review van opbrengsten en effectieve aanpakken,» ITS, Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen, 2013. [9] S. Poindexter, „The Case Holistic Learning: Sandra Poindexter,” Change: The Magazine of Higher Learning, vol. 35, nr. 1, pp. 24-30, 2003. [10] C. Dweck, Self Theories, Philadelphia: Taylor and Francis, 1999. [11] R. Garris, R. Ahlers en J. E. Driskell, „Games, Motivation and Learning: A Research and Practice Model,” SAGE journals, vol. 33, nr. 4, pp. 441-467, 2002. [12] M. Vansteenkiste, W. Lens en L. E. Deci, „Intrinsic versus extrinsic goal-contents in self-determination theory: Another look at the quality of academic motivation,” Educational Psychologist, vol. 44, nr. 1, pp. 19-31, 2006. [13] De Standaard, „‘Niet tevreden zijn met matige kennis Nederlands’,” De Standaard , 2017. [Online]. Available: https://www.standaard.be/cnt/dmf20171127_03211453. [Geopend 23 mei 2023]. [14] G. Akoğlu en K. Yağmur, „First-language skills of bilingual Turkish immigrant children growing up in a Dutch submersion context,” International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, vol. 19, nr. 6, pp. 706-721, 2016. [15] I. Bezcioglu-Göktolga en K. Yagmur, „The impact of Dutch teachers on family language policy of Turkish immigrant parents,” Language, Culture and Curriculum, vol. 31, nr. 3, pp. 220-234, 2018. [16] S. Demir-Vegter, R. Aerts en J. Kurvers, „Lexical Richness in Maternal Input and Vocabulary Development of Turkish Preschoolers in the Netherlands,” J of Psycholinguist Res, vol. 43, pp. 149-165, 2014. [17] G. Demirel, „İki Dillilik ve Hollanda’daki İki Dilli Türk Çocuklarının Anadilleri ve Hâkim Dilleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir İnceleme,” Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 20, nr. 3, pp. 1312-1339, 2019. [18] B. Ertanir, J. Kratzmann, M. Frank, S. Jahreiss en S. Sachse, „Dual Language Competencies of Turkish–German Children Growing Up in Germany: Factors Supportive of Functioning Dual Language Development,” Frontiers in Psychologie, vol. 9, pp. 1-11, 2018. [19] P. P. M. Leseman, „Bilingual Vocabulary Development of Turkish Preschoolers in the Nedtherlands,” Journal of Multilingual and Multicultural Development, vol. 21, nr. 2, pp. 93-112, 2000. [20] M. Prevoo, M. Malda, R. Emmen, N. Yeniad en J. Mesman, „A Context-Dependent View on the Linguistic Interdependence Hypothesis: Language Use and SES as Potential Moderators,” Language Learning, vol. 65, nr. 2, pp. 449-469, 2015. [21] A. F. Scheele en P. P. M. Leseman, „The home language environment of mono- and bilingual children and their language proficiency,” Applied Psycholinguistics, vol. 31, nr. 1, pp. 117-140, 2010. [22] S. Sierens, S. V. G. K. Slembrouck, O. Ağırdağ en P. Van Avermaet, „Linguistic interdependence of receptive vocabulary skills in emergent bilingual preschool children: Exploring a factor-dependent approach,” Applied Psycholinguistics, vol. 40, nr. 5, pp. 1-29, 2019. [23] L. Verhoeven, „Early bilingualism, language transfer, and phonological awareness,” Applied Psycholinguistics, vol. 28, pp. 425-439, 2007.