In het onderwijs maken wij het verschil.

Geachte ouders,

Beste Leerlingen,

Waarde collega’s,

Ons drijfveer bij het oprichten van het Instituut voor Turkse studies, integratie en onderzoek was het wegwerken van de studieachterstand bij Belgische Turken.

Vlaamse autochtone leerlingen scoren gemiddeld 82 punten hoger dan leerlingen met een buitenlandse herkomst. Volgens de laatste PISA gegevens heeft Vlaanderen de grootste etnische prestatiekloof  van heel Europa in het onderwijs. Maar wat PISA-gegevens ook tonen is de hogere motivatie die jongeren met een migratieachtergrond hebben. Dus hebben de leerlingen met een migratieachtergrond hogere motivatie maar hebben ze lage schoolprestaties. Het is juist onze betrachting om deze achterstand weg te werken via het grondig aanleren van de moedertaal.

Wetenschappelijke studies tonen aan  dat het stimuleren van de moedertaal in een meertalige context een gunstig effect heeft op het verwerven van het Nederlands. Het is bewezen dat kinderen positief dienen te worden gestimuleerd door hun omgeving om hun moedertaal te gebruiken zodat ze zich niet ‘anders’ zouden voelen. Indien dit niet gebeurt, dreigen deze kinderen een negatief zelfbeeld te krijgen omdat ze juist door hun beperkte moedertaalkennis zich effectief niet goed voelen in het ‘anders zijn’.

Onze lessen zullen bijdragen tot de vorming van een positieve identiteit. Dit zal op zijn beurt leiden tot een beter begrip en inzicht van de multiculturele samenleving waarvan de kinderen deel uitmaken.

Als Instituut voor Turkse Studies, Integratie en Onderzoek, beweren wij dat de taal van de integratie niet Nederlands, Engels, Frans of Turks is. De taal van de integratie is ONDERWIJS. Talen zijn slechts hulpmiddelen voor betere integratie. Dus moeten thuistalen bruggen zijn voor een betere integratie en voor betere schoolprestaties.

Het dynamisme en de gedrevenheid dat ons instituut kenmerken en die gestalte geven aan het kwaliteitsvol onderwijs dat wij bieden, zullen in de toekomst steeds worden voortgezet.

In die opzicht proberen we een zo breed mogelijk publiek te bereiken.

Sener Ugurlu

Voorzitter